Welcoming and Serving All Students and Families

The staff members in the Sioux City Schools serve all families in our District, and we want our students to be safe, to feel welcome, and to learn and succeed in our schools and community.  The Sioux City Community School District does not condone nor support any action that demonstrates intolerance, bigotry, or that promotes discrimination. As a District, we remain committed to celebrating and embracing our diversity, as that diversity makes us stronger. Our focus remains to provide every one of our students the maximum opportunity for life success; and our work to teach respect, acceptance, and equality is critical to our mission. We will continue to welcome all students and families each and every day.

Los miembros del personal de las Escuelas de Sioux City sirven a todas las familias en nuestro Distrito, y queremos que nuestros estudiantes estén seguros, que se sientan bienvenidos, y que aprendan y tengan éxito en nuestras escuelas y la comunidad.  El Distrito Escolar de la Comunidad de Sioux City ni aprueba ni apoya cualquier acción que demuestre intolerancia, fanatismo, o que promueva la discriminación.  Como un Distrito, permanecemos comprometidos a celebrar y abrazar nuestra diversidad, porque la diversidad nos hace más fuerte.  Nuestro enfoque siempre es de proveerle a cada uno de nuestros estudiantes la oportunidad máxima para la vida exitosa; y nuestro trabajo de enseñar el respeto, la aceptación, y la igualdad es crítico a nuestra misión.  Seguiremos dándoles la bienvenida a todos los estudiantes y familias todos y cada día.

Các nhân viên trong Trường Cộng Đồng của Sioux City  phục vụ cho  tất cả các gia đình trong Học Khu của chúng tôi, và chúng tôi muốn học sinh của chúng tôi  được an toàn, cảm thấy được  đón nhận, và để học hỏi và thành công trong trường học và  trong cộng đồng của chúng tôi.  Học Khu  Trường Cộng Đồng của Sioux City không tha thứ cũng không hỗ trợ bất kỳ hành động nào chứng tỏ sự bất khoan dung, tin đồn thất thiệt, hoặc khuyến khích sự phân biệt kỳ thị.  Là một Học Khu ,chúng tôi vẫn cam kết vui mừng và đón nhận sự đa dạng của chúng tôi, như sự đa dạng mà làm cho chúng ta vững mạnh hơn.  Sự chú trọng của chúng tôi là cung cấp cho mỗi một học sinh của chúng tôi có cơ hội tối đa cho sự thành công trong cuộc sống; và công việc của chúng tôi  là dạy học sinh phải biết tôn trọng, chấp nhận, và bình đẳng là quan trọng đối với sứ mệnh của chúng tôi.  Chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón tất cả học sinh và gia đình  từng ngày và mỗi ngày.